Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte

sluiten


Wat heeft het zomerakkoord van de regering-Michel voor jou in petto?

Het zomerakkoord van de regering-Michel heeft al behoorlijk wat stof doen opwaaien. Nochtans is er op dit moment nog geen enkele maatregel concreet van kracht. Er moeten nog wetteksten volgen en pas daarna volgt een eventuele goedkeuring door het parlement. Hoe dan ook mogen we verwachten dat een aantal maatregelen al zullen ingaan vanaf 1 januari 2018. Wij zetten voor jou dan ook de belangrijkste krachtlijnen van het akkoord op een rijtje, netjes opgesplitst tussen vennootschaps- en personenbelasting. Al deze wijzigingen gaan normaliter in vanaf 2018, als alles tijdig in wetgeving omgezet wordt natuurlijk. Heb je nog vragen, contacteer ons dan zeker!

 

I. Vennootschapsbelastingen

 

1. Lagere vennootschapsbelasting

Centraal in het zomerakkoord staat een verlaging van de vennootschapsbelasting. Wat mag je concreet verwachten, als de politieke verklaringen ook echt in wet omgezet worden?

 

 • Het basistarief in de vennootschapsbelasting wordt verlaagd van 33,99% (inclusief crisisbijdrage) naar 29,5% in 2018 en naar 25% in 2020.
 • Kmo’s kunnen op de eerste winstschijf tot € 100.000 een tarief genieten van 20,40%, wat vanaf 2020 afgerond wordt op 20%. Daarvoor moeten ze wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Twee belangrijke daarvan zijn
  • dat aan minstens één bedrijfsleider een bezoldiging moet uitgekeerd worden van minstens € 45.000. Dit mag minder zijn, als de belastbare winst lager ligt dan € 45.000 vóór de uitkering van de bezoldiging.
  • dat de aandelen voor meer dan de helft in handen zijn van natuurlijke personen.

Interessant is dat het verlaagde tarief niet langer zou wegvallen als er te hoge dividenden uitgekeerd worden.

 • De crisisbijdrage wordt vanaf 2018 teruggebracht naar 2% en verdwijnt vanaf 2020.

 

2. Te weinig bezoldiging voor de bedrijfsleider? Dan geldt een minimumbelasting!

Betaalt een vennootschap geen € 45.000 uit aan minstens één bedrijfsleider? Dan moet ze 10% belasting betalen op het saldo (€ 45.000 – de uitgekeerde bezoldiging).

 

Er zijn echter twee uitzonderingen:

 • De regel geldt niet voor startende ondernemingen (deze zijn vrijgesteld gedurende 4 jaar).
 • Ligt de belastbare winst van de vennootschap lager dan € 45.000, dan wordt de 10% berekend op het verschil tussen de belastbare winst en de uitgekeerde bezoldiging.

 

3. Kapitaalvermindering

Als je in je vennootschap belaste reserves hebt en een kapitaalvermindering wil doorvoeren, dan moet je voortaan een onderscheid maken tussen een kapitaalvermindering en een dividenduitkering. Dit maakt dat je roerende voorheffing zal moeten betalen op het gedeelte van de reserves dat je verplicht zal dienen uit te keren.

 

4. Nieuwe berekeningsbasis voor de notionele intrestaftrek

Er wordt niet langer rekening gehouden met het volledige eigen vermogen, maar enkel met de aangroei ervan.

 

5. Vrijstelling van meerwaarden op aandelen

Meerwaarden op aandelen zijn enkel nog vrijgesteld als het gaat om meerwaarden op participaties van minstens 10% of participaties met een aanschaffingswaarde van minstens € 2,5 Mio. Alle andere meerwaarden op aandelen zullen als normale winst belast worden.

 

6. Verhoging investeringsaftrek voor kmo’s

Deze verhoogt van 8% tot 20%.

II. Personenbelasting

 • Er wordt een vrijstelling voor ‘secundaire’ inkomsten ingevoerd van € 500 per maand.
 • Er wordt een algemene vrijstelling op dividenduitkeringen ingevoerd ten bedrage van € 627.
 • Pensioensparen zal wellicht kunnen via 2 formules:
  • Maximale storting van € 940 tegen een fiscaal voordeel van 30%.
  • Maximale storting van € 1200 tegen een fiscaal voordeel van 25%.
 • Effectenrekeningen met een waarde hoger dan € 500.000 (berekend per persoon, niet per rekening) zullen belast worden a rato van 0,15%. Dit zou niet gelden voor effectenrekeningen in het kader van pensioensparen.
 • Intresten op spaarrekeningen zijn tot € 940 vrijgesteld van roerende voorheffing. Dit is een halvering in vergelijking met voordien.
 • De forfaitaire beroepskosten van zelfstandigen worden geleidelijk verhoogd tot het niveau van de werknemers.
 • De aftrek van autokosten zal ook op basis van de CO?-uitstoot berekend worden.
 • Ook voor zelfstandigen verhoogt de investeringsaftrek (tijdelijk) van 8% tot 20%.
 • De afzonderlijke belasting op stopzettingsmeerwaarden verlaagt.

 

III. Diverse maatregelen

 • Het systeem van de flexi-jobs wordt uitgebreid tot meer sectoren en ook opengesteld voor gepensioneerden.
 • De Wyninckx-bijdrage verhoogt van 1,5% tot 3%. Dit maakt een backservice in het kader van een individuele pensioentoezegging (IPT) in 2017 extra interessant!
 • Het systeem van de proefperiodes wordt aangepast. Binnen de eerste 3 maanden geldt er een opzegtermijn van 1 week.
 • De bijdragedrempel voor sociale bijdragen daalt voor startende zelfstandigen.
 • De arbeidskost voor jonge werknemers (18-21 jaar) daalt voor werkgevers.
 • Ook zelfstandigen zonder vennootschap zouden een soort IPT kunnen onderschrijven. Dit wordt dan Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen genoemd.
 • Werknemers zullen een Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers kunnen afsluiten, naar analogie met het VAPZ voor zelfstandigen.
 • Zelfstandigen krijgen een uitkering voor arbeidsongeschiktheid vanaf 2 weken (in plaats van een maand).
 • Er wordt een gunstregime ingevoerd voor winstdeelnames voor het personeel. Dit zou zelfs kunnen voor boekjaren die eindigen op 31/12/2017.
 

18 november 2017

E-newsletter

Accant houdt zijn klanten steeds op de hoogte van de fiscale actualiteit via onze e-newsletter. We doen ons best om onze nieuwsbrieven kort, overzichtelijk en leesbaar te houden. Dit houdt in dat we geen uitgebreide wetteksten of eindeloze details opnemen. Uiteraard zijn wij altijd bereid om deze verder met u te bespreken. Neem daarvoor contact op met uw dossierbeheerder.

Terug naar het overzicht

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte

sluiten
 1. Een professionele totaalservice op het vlak van boekhouding, fiscaliteit, opstart ondernemingen en sociaal advies
 2. Een persoonlijke en discrete relatie met een vast aanspreekpunt binnen ons kantoor
 3. Wij denken actief mee met u op zoek naar oplossingen
 4. Een efficiënte samenwerking tussen uw bedrijf en ons kantoor
 5. Wij houden u op de hoogte van nieuwigheden inzake wetgeving, rechtspraak …

Bij Accant beseffen we dat stilstaan achteruitgaan is. We leveren dan ook heel wat inspanningen om onze eigen activiteiten te optimaliseren en de service naar onze klanten te vernieuwen. Zo beschikken we over heel wat interessante elektronische tools (boekhoud- en facturatiepakket, Codabox ...) die ons toelaten om op een snelle en efficiënte manier gegevens uit te wisselen. Dit levert ons en u heel wat tijdswinst op en werkt dus kostenbesparend. Uiteraard volgen we alle nieuwe evoluties op de voet om zo maximaal te kunnen inspelen op nieuwe kansen.

Overtuigd van onze meerwaarde?

Aarzel niet om ons te contacteren